RESULTADO DO CONCURSO PARA A SELECCIÓN DE DOUS CONDUCTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA NESTE CONCELLO DE ARANGA, PARA A CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2016

resultados motobomba2016

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A SELECCIÓN DE DOUS CONDUTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A CAMPAÑA 2016.

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A SELECCIÓN DE DOUS CONDUTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A CAMPAÑA 2016.

Na na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a contratación laboral temporal de dous condutores do vehículo motobomba municipal durante o prazo de tres meses e medio, segundo convenio subscrito coa Consellería de Medio Rural .

Considerando as facultades previstas na lexislación vixente e de acordo coas bases da convocatoria,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva dos aspirantes admitidos no proceso selectivo convocado para a contratación , que é a seguinte:

Ler máis:APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E...

ANUNCIO: BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO " PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS-ANUALIDADE 2016

ANUNCIO DE SELECCION DE PERSOAL

A Xunta de goberno Local, na sesión do día 22 de xuño , ven de aprobar as seguintes bases para a contración de catro peóns.

A preselección realizaráse a través do Servizo Público de Emprego, e o concello invitará aos candidatos da lista remitida por dita Oficina , para participar no concurso de méritos.

BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO "PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS-ANUALIDADE 2016"

Ler máis:ANUNCIO: BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO " PROGRAMA DA...

RESOLUCIÓN DE NOMEAMENTO DUN/HA ANIMADOR/A CULTURAL NO CONCELLO DE ARANGA

Por medio da presente poño no seu coñecemento que pola Alcaldía de Aranga ditouse a seguinte Resolución de nomeamento , que se transcríbe literalmente, a efectos da súa notificación:

Ler máis:RESOLUCIÓN DE NOMEAMENTO DUN/HA ANIMADOR/A CULTURAL NO CONCELLO DE ARANGA

RESULTADOS DAS VALORACIÓNS DOS CANDIDATOS AO POSTO DE ANIMADOR/A CULTURAL DO CONCELLO DE ARANGA

PUBLICASE O RESULTADO DAS VALORACIÓNS DOS CANDIDATOS AO POSTO DE ANIMADOR/A CULTURAL DO CONCELLO DE ARANGA

Ler máis:RESULTADOS DAS VALORACIÓNS DOS CANDIDATOS AO POSTO DE ANIMADOR/A CULTURAL DO CONCELLO DE ARANGA

bases da convocatoria para a selección, mediante concurso de méritos, dun posto de traballo laboral temporal de animador/a cultural

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

O concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección, mediante concurso de méritos, dun posto de traballo laboral temporal de animador/a cultural por quedar vacante o dito posto, ao abeiro da subvención obtida da Deputación Provincial .

O prazo de presentación de instancias é de oito días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

As persoas interesadas poderán consultar as bases nas oficinas municipais do concello de Aranga, no taboleiro de anuncios da casa consistorial e na páxina web do concello de Aranga ( www.aranga.es ) .

Aranga, 18 de xaneiro de 2016

O Alcalde :

Asdo.Alberto Platas Álvarez

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO DUN/DUNHA ANIMADOR/A CULTURAL.

Ler máis:bases da convocatoria para a selección, mediante concurso de méritos, dun posto de traballo...

Información adicional