RESOLUCIÓN DE NOMEAMENTO DUN/HA ANIMADOR/A CULTURAL NO CONCELLO DE ARANGA

Por medio da presente poño no seu coñecemento que pola Alcaldía de Aranga ditouse a seguinte Resolución de nomeamento , que se transcríbe literalmente, a efectos da súa notificación:

Ler máis:RESOLUCIÓN DE NOMEAMENTO DUN/HA ANIMADOR/A CULTURAL NO CONCELLO DE ARANGA

RESULTADOS DAS VALORACIÓNS DOS CANDIDATOS AO POSTO DE ANIMADOR/A CULTURAL DO CONCELLO DE ARANGA

PUBLICASE O RESULTADO DAS VALORACIÓNS DOS CANDIDATOS AO POSTO DE ANIMADOR/A CULTURAL DO CONCELLO DE ARANGA

Ler máis:RESULTADOS DAS VALORACIÓNS DOS CANDIDATOS AO POSTO DE ANIMADOR/A CULTURAL DO CONCELLO DE ARANGA

bases da convocatoria para a selección, mediante concurso de méritos, dun posto de traballo laboral temporal de animador/a cultural

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

O concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección, mediante concurso de méritos, dun posto de traballo laboral temporal de animador/a cultural por quedar vacante o dito posto, ao abeiro da subvención obtida da Deputación Provincial .

O prazo de presentación de instancias é de oito días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

As persoas interesadas poderán consultar as bases nas oficinas municipais do concello de Aranga, no taboleiro de anuncios da casa consistorial e na páxina web do concello de Aranga ( www.aranga.es ) .

Aranga, 18 de xaneiro de 2016

O Alcalde :

Asdo.Alberto Platas Álvarez

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO DUN/DUNHA ANIMADOR/A CULTURAL.

Ler máis:bases da convocatoria para a selección, mediante concurso de méritos, dun posto de traballo...

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA AMPLIAR A LISTA DE ASPIRANTES PARA A PROVISIÓN , MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, DE AUXILIARES DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

 

O concello de Aranga aprobou ampliación da lista de aspirantes para a provision, mediante contratación laboral temporal, de auxiliares do servizo se axuda no fogar , a efectos de cubrir necesidades transitorias de persoal e para a atención de necesidades urxentes.

O prazo de presentación de instancias é de sete días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio na páxina web do concello.

As persoas interesadas poderán consultar as bases nas oficinas municipais do concello de Aranga, no taboleiro de anuncios da casa consistorial e na páxina web do concello de Aranga (www.aranga.es ) .

Aranga, 22 de outubro de 2015

O Alcalde :

Asdo.Alberto Platas Álvarez

BASES PARA A AMPLIACIÓN DA LISTA DE ASPIRANTES PARA A PROVISIÒN , MEDIANTE CONTRATACIÒN LABORAL TEMPORAL, DE AUXILIARES DO SERVIXO DE AXUDA NO FOGAR NESTE CONCELLO DE ARANGA-

Ler máis:CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA AMPLIAR A LISTA DE ASPIRANTES PARA A PROVISIÓN ,...

NOVAS EN RELACIÓN A CREACIÓN DUNHA BOLSA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PEÓNS

resultadospeons

Información adicional