Acordase proceder a declarar:

-Cargo con dedicación exclusiva:

- Alcalde : cunhas retribucións brutas anuais de 35.700,42 €

- Cargos con dedicación parcial:

- Primeiro Teniente de Alcalde: 24.206,42 € de retribucións brutas anuais, con dedicación do 85% da xornada.

- Segundo Teniente de Alcalde : 14.241,92 € de retribucións brutas anuais, con dedicación do 50%.

As persoas que desempeñan estos cargos serán dadas de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social e para a súa efectividade require aceptación polos interesados.

Se establece en concepto de asistencias a sesións dos órganos colexiados a cantidade de 70,00 € a percibir polaCorporación Municipal asistencia ás sesións dos órganos colexiados de que formen parte os concelleiros que non teña asinada ningún tipo de dedicación.

Respecto dos gastos efectivos polo exercicio do cargo, as indemanizacións serán as fixadas nas normas de aplicación xeral nas Administracións Públicas.