Primeiro: Que quede afecto ao rèxime de dedicación exclusiva o cargo de Alcalde -Presidente . As súas retribucións serán as fixadas nas Bases de execución do orzamento: 35.700,42 € divididos en catorce mensualidades.
Segundo: Que os seguintes cargos teñan asinada unha dedicación parcial , coas seguintes cuantías divididas en catorce mensualidades:
 

 

Terceiro: As cantidades asinadas deberán actualizarse segundo o establecido para os funcionarios na lei de orzamentos xerais do estado para cada ano.
Cuarto: Os cargos con dedicacións serán dados de alta a no Réximen Xeral da Seguridade Social cun código de cotización distinto ( cargo con dedicación parcial) asumindo o Concello as cuotas empresariais que lle correspondan , dende a súa toma de posesión , nomeamento ou desinación .
Quinto: Para a efectividade deste acordo se require a aceptación expresa por parte das persoas que ocupan os cargos que teñen asinada á
dedicación.Se publicará no Boletín Oficial da Provincia e no portal de transparencia.
Sexto : Os membros da Corporación que non desempeñen cargos con dedicación percibirán, pola concurrencia efectiva as sesións dos órganos colexiados dos que formen parte, a cantidade de 70,00 € pola concorrencia efectiva ás sesións de calquera dos órganos colexiados, modificandose a correspondente base das de execución do orzamento.
Sétimo: As indemnizacións por gastos efectivos ocasionados no exercicio dos distintos cargos regulánse polas regras de apliación xeral nas Administracións Públicas, constituidas polo Real Decreto 462/2002 de 24 de maio , Orde do 8 de novembro de 1994 e Resolución de 2 de decembro de 2005.